Rapsodine Handdesinfektion

Oparfymerad. 250ml

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En återfuktande handdesinfektion som är effektiv mot bakterier och virus.

75 % alcohalt.

Oparfymerad.

Förpackning: Flaska 250 ml med pump.

Innehåll: Etanol, isopropanol, metyletylketon, vatten, glycerin

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser